Vildsvinen har kommit för att stanna,
men vilket svin är det nu som är ”årsunge” och därmed får jagas hela året??

Nedan följer Jägareförbundets
tolkning vilken kan tjäna som vägledning härför.

Så definierar du “årsunge” av
vildsvin

Den allmänna jakttiden för vildsvin
är 16 april-15 februari.
Årsunge av vildsvin är dock tillåten för jakt hela
året samtidigt som sugga som åtföljs av smågrisar är fredade hela året.

Jämfört med våra övriga klövviltarter
är vildsvinen speciella. De har ingen tydlig föryngringssäsong, även om vi vet
att 85 procent av suggorna föder under februari-maj. Vildsvinen blir dessutom
könsmogna före ett års ålder och en ungsugga kan därför föda sina första
kultingar redan i början av sitt andra levnadsår. Hon kan alltså vara
kultingförande trots att hon är relativt liten.

Någon klar juridisk definition av vad
som avses med “årsunge” finns inte. Det är alltså i hög grad upp till
varje jägares eget omdöme att beakta denna problematik och att vildsvinsjakten
genomförs med inriktning på god jaktetik. Svenska Jägareförbundets nedanstående
uppfattning om vad som bör betraktas som “årsunge” i dessa sammanhang
kan tjäna som vägledning.

“Årsunge” som är tillåten
hela året

Ett vildsvin som är upp till 12
månader från födslotidpunkten. Vid ett års ålder är levandevikten cirka 60 kg.
En vildsvinsunge har randig päls som vid 3-5 månaders ålder övergår till en
jämn rödbrun päls. Årsungar av denna ålder har en levandevikt av 20-35 kg.
Pälsen blir allt mer mörkbrun ju äldre årsungen blir. En årsunge som förekommer
i grupp med äldre djur är tydligt mindre än de vuxna djuren i gruppen.

Årsunge av vildsvin. Foto: Madeleine
Lewander

Om syftet är att fälla
“årsunge” av vildsvin bör enbart vildsvin med randig eller rödbrun
päls fällas för att med säkerhet undvika felskjutning.

Vid jakt som inte sker i dagsljus kan
oftast bara skillnader i storlek mellan vildsvinen vara till vägledning, vilket
gör bedömningen mycket svår. Enbart de vildsvin som är betydligt mindre än de
större i en grupp bör fällas under sådana förhållanden.

När ett djur uppträder ensamt bör man
vara särskilt noggrann, eller avstå från skott, eftersom bedömningen av
storleken då är extra svår.

Sugga som åtföljs av ”smågrisar”

Vildsvinsungarna är helt beroende av sin moder upp till
cirka 4 månaders ålder (diandet upphör vid 2 månader). Under hela den tiden är
dessa så kallade ”smågrisar” mer eller mindre randiga i pälsen. Enligt Svenska
Jägareförbundets uppfattning är avsikten med den aktuella bestämmelsen att
freda sugga (hela året) som åtföljs av ungar till att det direkta moderberoendet
upphör.