För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött
betalar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) laboratorieanalys av 250 köttprover som
jägare skickar in för mätning. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i områden
som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986 d.v.s. i
första hand från nordvästra Uppland, nordöstra Västmanland och Gästrikland.

Myndigheten betalar för mätningen under förutsättning att SSM får ta del av
mätresultaten tillsammans med uppgifter om bl.a. var och när djuret är skjutet.

Om du vill skicka in köttprov från ett vildsvin gäller följande:

Köttprovet ska tas från framlägg på
vildsvin.

– Varje prov
måste ha en vikt på minst 100 gram, men får bestå av flera småbitar.

– Provet måste
vara väl förpackat i plastpåsar eller liknande så att inte till exempel
köttsaft riskerar att läcka ut.

– Du ska fylla
i och skicka in en elektronisk ansökningsblankett, länk: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/vildsvin

– Provet ska
skickas till Radonova i Uppsala (adress finns på blanketten) tillsammans med
den provkod du får i retur från Strålsäkerhetsmyndigheten när du har skickat in
den elektroniska blanketten.

– Provsvaret skickas sedan till både jägaren och SSM.


Vilka uppgifter efterfrågas?

Uppgifter som krävs i ansökan är datum och plats (koordinater) för
skottplatsen, samt information om djuret, såsom åldersgrupp (vuxen/årsunge) och
kön. Plats och tid behövs för att kunna studera årstidsvariationer och
variationen mellan olika år, mellan områden med olika högt cesiumnedfall, och
mellan områden med olika dominerande markanvändning, som skogsmark eller
åkermark. Koordinater kan tas från en GPS eller till exempel www.hitta.se

Information om ålder och kön samlas in för att på motsvarande sätt kunna
studera skillnader mellan galtar, suggor och kultingar.

Varför görs
detta?

Eftersom vildsvinsstammen var mycket begränsad i Sverige vid tiden för
Tjernobylolyckan 1986, och obefintlig i de områden som fick mer betydande
nedfall, har cesiumhalter i vildsvin studerats endast sparsamt i Sverige.
Studier i övriga Europa visar att halterna i vildsvin tenderar att vara ganska
höga jämfört med andra viltslag, och att halterna minskar mycket långsamt. När
vildsvin etablerar sig i områden med nedfall från Tjernobylolyckan är det
rimligt att förvänta sig cesiumhalter som ibland överstiger det
försäljningsgränsvärde som är satt av Livsmedelsverket. Mätningar som har
gjorts bekräftar detta. Detta projekt syftar till att samla in information om
fler vildsvin för att få ett bättre kunskapsunderlag om variationerna i
cesiumhalter hos vildsvin.

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Pål
Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning,
tel. 08-799 41 39.