Årsmötet 2024 kommer att hållas i Hagby bygdegård, dagordning enligt nedan. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Väl mött!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Onsdagen den 7 februari 2024 kl.19.00 i Hagby bygdegård

Dagordning

-Fastställande av röstlängd

-Val av ordförande för mötet

-Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

-Val av sekreterare för mötet

-Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

-Fastställande av dagordningen

-Styrelsens verksamhetsberättelse

-Revisorernas berättelse

-Fastställande av balansräkning

-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-Upplösning av Södra Hagunda Jaktvårdskrets inför sammanslagning med Norra Hagunda Jaktvårdskrets.