Blog Image

Nyheter

Kallelse till Årsmöte 2024

Uncategorised Posted on Tue, December 05, 2023 19:47:22

Årsmötet 2024 kommer att hållas i Hagby bygdegård, dagordning enligt nedan. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Väl mött!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Onsdagen den 7 februari 2024 kl.19.00 i Hagby bygdegård

Dagordning

-Fastställande av röstlängd

-Val av ordförande för mötet

-Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

-Val av sekreterare för mötet

-Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

-Fastställande av dagordningen

-Styrelsens verksamhetsberättelse

-Revisorernas berättelse

-Fastställande av balansräkning

-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-Upplösning av Södra Hagunda Jaktvårdskrets inför sammanslagning med Norra Hagunda Jaktvårdskrets.krets masterskap

Nyheter, Uncategorised Posted on Tue, May 30, 2023 20:01:46

Hej
Jag försöka visa några bilder av hund training till viltspor och även KM som var måndag den 29 2023. Flexi vann igen.
Harold

måndag den 29 2023. Flexi vann igenNext »